What are you looking for?
Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Quyền riêng tư của bạn rất quan trọng với chúng tôi. Chính sách của Chày Lập Farmstay là tôn trọng quyền riêng tư của bạn về bất kỳ thông tin nào chúng tôi có thể thu thập từ bạn trên trang web của chúng tôi, https://chaylapfarmstay.com/, và các trang web khác chúng tôi sở hữu và vận hành.Chúng tôi chỉ yêu cầu thông tin cá nhân khi chúng tôi thực sự cần nó để cung cấp dịch vụ cho bạn. Chúng tôi thu thập nó bằng các phương tiện công bằng và hợp pháp, với kiến ​​thức và sự đồng ý của bạn. Chúng tôi cũng cho bạn biết lý do tại sao chúng tôi thu thập nó và làm thế nào nó sẽ được sử dụng.

Chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin được thu thập miễn là cần thiết để cung cấp cho bạn dịch vụ bạn yêu cầu. Dữ liệu nào chúng tôi lưu trữ, chúng tôi sẽ bảo vệ trong phạm vi thương mại có thể chấp nhận được để ngăn ngừa mất mát và trộm cắp, cũng như truy cập, tiết lộ, sao chép, sử dụng hoặc sửa đổi trái phép.

Chúng tôi không chia sẻ bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào công khai hoặc với bên thứ ba, trừ khi pháp luật yêu cầu.

Trang web của chúng tôi có thể liên kết đến các trang web bên ngoài không được điều hành bởi chúng tôi. Xin lưu ý rằng chúng tôi không kiểm soát nội dung và thực tiễn của các trang web này và không thể chấp nhận trách nhiệm hoặc trách nhiệm đối với các chính sách bảo mật tương ứng của họ.

Bạn có quyền từ chối yêu cầu của chúng tôi về thông tin cá nhân của bạn, với sự hiểu biết rằng chúng tôi có thể không cung cấp cho bạn một số dịch vụ mong muốn của bạn.

Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi sẽ được coi là chấp nhận thực tiễn của chúng tôi về quyền riêng tư và thông tin cá nhân. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về cách chúng tôi xử lý dữ liệu người dùng và thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Chính sách này có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2020.